Školenia a tréningy

Prehľad aktuálnych školení a tréningov
zameraných na rozvoj zručností v oblasti ISTDP.

ISTDP CORE TRÉNING

organizovaný Slovenskou spoločnosťou pre ISTDP v spolupráci s ISTDP Institute, Washington, D.C.

Základný výcvik v intenzívnej krátkodobej dynamickej psychoterapii

Prvá tréningová skupina (2024-27)

Čo je ISTDP?   

Intenzívna krátkodobá dynamická psychoterapia (ISTDP) je akcelerovaná, na vzťahovej väzbe založená psychodynamická psychoterapia zameraná na aktívne a efektívne oslovenie odporu s cieľom umožniť rýchly prístup do nevedomia. Charakterizuje ju dôraz na udržiavanie terapeutického zamerania (na rozdiel napr. od techniky voľných asociácií), aktívna účasť terapeuta (oproti nedirektívnej alebo pasívnej pozícii), používanie prenosu ako nástroja terapeutickej práce a zacielením na podporu vedomého a nevedomého terapeutického spojenectva. Habib Davanloo, prvý teoretik a praktik tohto prístupu, vyvinul techniku na rýchlu mobilizáciu nevedomého terapeutického spojenectva s cieľom oslabiť deštruktívnu silu odporu, zintenzívniť a sprístupniť nevedomý konflikt a použitím efektívnych a cielených intervencií dosiahnuť u klienta žiadanú a trvalú terapeutickú zmenu v relatívne krátkom čase.

Čo je ISTDP core tréning?

ISTDP core tréning, teda základný výcvik v intenzívnej krátkodobej dynamickej psychoterapii je trojročný komplexný vzdelávací program pre praktizujúcich terapeutov, ktorí chcú začať pracovať prístupom ISTDP.

Jeho cieľom je prehĺbiť teoretické poznatky aj praktickú aplikáciu ISTDP pre psychoterapeutov s ukončeným komplexným vzdelaním a skúsenosťami s psychoterapeutickou prácou. Veľký dôraz sa kladie na individualizovanú prácu založenú na vlastnej skúsenosti, v rámci ktorej má každý účastník možnosť rozvíjať a prehlbovať svoje psychoterapeutické zručnosti. 

Pre koho je výcvik určený?

Výcvikový program je určený pre psychoterapeutov, psychológov, psychiatrov a ďalších odborníkov z oblasti starostlivosti o duševné zdravie, ktorí absolvovali komplexné vzdelávanie v psychoterapii a majú skúsenosti s psychoterapeutickou prácou. Výhodou je vzdelanie a praktická skúsenosť s prácou v niektorom z hlbinných smerov.

Záujemcovia o základný výcvik v ISTDP by mali byť v čase zaradenia do vzdelávania oboznámení so základmi teórie a princípov intervencií absolvovaním aspoň jedného z modulov prípravného (pre-core) tréningu („Tréning rozvoja terapeutických zručností“ pod vedením Igora Kundráta).
Core tréning, ktorý realizujeme bude prebiehať formou spoločného vyučovania („co-teaching“) v rámci tréningu trénerov a supervízorov ISTDP pod vedením Jona Fredericksona, MSW z ISTDP Institute Washington D.C.

Čo sa naučíte?

Vzdelávanie je zamerané na získanie vedomostí a praktických zručností v nasledujúcich oblastiach:

 • metapsychológia nevedomia (hodnotenie nevedomej úzkosti, práca s obranami, komplexné prenosové pocity, nevedomé terapeutické spojenectvo);
 • psychodiagnostika pacienta v rámci prístupu ISTDP (postupné hodnotenie odpovede a používanie cielených intervencií);
 • teória psychopatológie v prístupe ISTDP;
 • terapeutické techniky prispôsobené na prácu s pacientmi s rôznymi obrannými štruktúrami: izolácia afektu, represia, krehká charakterová štruktúra.

Okrem teoretickej časti je významná časť školenia založená na praktickom nácviku zručností pri používaní terapeutických techník a supervízii terapeutickej práce účastníkov (analýza videozáznamov vlastnej terapeutickej práce s klientami).

Štruktúra odbornej prípravy:

Základná odborná príprava trvá 3 roky a pozostáva z 12 výcvikových modulov:

 • Každý rok odbornej prípravy pozostáva zo štyroch 3-dňových modulov, ktoré sa konajú v priemere každé tri mesiace.
 • Každý 3-dňový modul predstavuje 24 hodín odbornej prípravy.
 • Odborná príprava predstavuje celkovo 288 hodín počas 36 dní vzdelávania.
 • V rámci odbornej prípravy účastníci absolvujú supervíziu 12 vlastných prípadov a aktívne participujú pri supervízii ďalších 84 prípadov kolegov z výcvikovej skupiny. 

Čomu sa budú venovať jednotlivé fázy školenia?

Prvý rok: práca s pacientom s nízkym a stredným odporom

Prvý rok odbornej prípravy sa zameriava na základné princípy ISTDP, nácvik zručností potrebných na vytvorenie a udržanie účinného terapeutického zamerania pri práci s klientmi s rôznou charakterovou štruktúrou.

 • Modul 1: Stanovenie terapeutického zamerania
 • Modul 2: Úzkosť
 • Modul 3: Obranné mechanizmy
 • Modul 4: Udržiavanie účinného zamerania

Druhý rok: práca s krehkým pacientom

Druhý rok sa zameriava na rozvoj zručností pri práci s pacientmi s krehkou charakterovou štruktúrou, depresiou a tendenciou k somatizácii.

 • Modul 5: Odstupňovaný (gradovaný) formát
 • Modul 6: Reštrukturalizácia regresívnych obrán
 • Modul 7: Budovanie kapacity pre sebapozorovanie
 • Modul 8: Reštrukturalizácia obranných afektov

Tretí rok: pacient s vysokým odporom

Tretí rok je zameraný na prácu s náročnejšími technikami, ktoré umožňujú intervenovať u pacientov s vysokou mierou odporu. Frekventanti sa oboznámia so spôsobmi intervencie v prípadoch patológie superega, charakterových obrán a prenosového odporu. Dôležitou časťou tejto fázy výcviku je rozvoj schopnosti konceptualizácie klinického materiálu a zvyšovanie vlastnej emocionálnej kapacity, čo umožňuje používať konfrontačnejšie aspekty terapie empatickým a vrelým spôsobom.

 • Modul 9: Patológia superega
 • Modul 10: Prenosový odpor
 • Modul 11: Odomknutie nevedomia
 • Modul 12: Konsolidácia

Výcvik je naplánovaný tak, aby si účastníci mohli nielen rozšíriť svoje vedomosti, ale aj získať praktické zručnosti, ktoré im umožnia stať sa efektívnejšími psychoterapeutmi. Preto je posledná hodina každého výcvikového dňa venovaná spracovaniu a osvojeniu si pocitov a reakcií členov výcvikovej skupiny na prezentovaný materiál, skupinové skúsenosti a skúsenosti zo supervízie.

Supervízia zahŕňa sledovanie, analýzu a učenie sa z videozáznamov vlastnej terapeutickej práce s pacientami. Preto je dôležité, aby ste videozáznamy svojej práce začali prinášať už od prvého modulu výcviku. Obava zo sledovania a prezentácie vlastného klinického materiálu je úplne prirodzenou reakciou. Diskusia o skutočných údajoch z terapeutického sedenia sú v oblasti psychoterapie stále zriedkavé.

Z toho dôvodu vás prosíme, aby ste brali do úvahy, že našou úlohou ako skupiny je nielen učiť sa jeden od druhého, ale aj budovať kultúru vzájomnej empatie voči sebe ako učiacim sa. Súcit, pochopenie a úprimnosť, ktoré si navzájom prejavujeme v tréningovej skupine budú kultúrou, ktorú vnesieme do našej práce s klientmi. Preto skôr, ako sa prihlásite na toto školenie, položte si otázku: Chcem sa k sebe a kolegom, s ktorými sa budem učiť, správať so súcitom, empatiou a porozumením?

Od účastníkov výcviku sa očakáva, že medzi jednotlivými trojdňovými modulmi priebežne sledujú a analyzujú videonahrávky vlastných terapeutických sedení s pacientami, študujú výcvikovú literatúru a samostatne vykonávajú cvičenia zamerané na hranie rolí. Od účastníkov sa tiež očakáva, že medzi jednotlivými modulmi budú mať vzájomnú intervíziu, a to buď prostredníctvom zabezpečenej online platformy a/alebo počas osobných stretnutí. Keďže mnohé vzdelávacie prvky sú založené na vlastnej skúsenosti, veľký dôraz sa kladie na vytvorenie podpornej, empatickej a súcitnej klímy spolupráce v skupine.

Lektori:

Jon Frederickson, MSW -  pôsobí ako psychoterapeut vo Washingtone, D.C. Je zakladateľom Inštitútu krátkodobej dynamickej psychoterapie a členom fakulty vzdelávacieho programu ISTDP na Washington School of Psychiatry od roku 1988, kde pôsobil ako vedúci výcvikového programu supervízie, výcvikového programu pokročilej psychoterapie a výcvikového programu intenzívnej krátkodobej dynamickej psychoterapie.
Jon vedie niekoľko výcvikových skupín ISTDP vo Švédsku, Nórsku, Dánsku, Poľsku, Taliansku, Švajčiarsku, Holandsku, Indii, Iráne, Austrálii, Kanade a USA. Vo svojich prezentáciách a seminároch pracuje s videonahrávkami svojich psychoterapeutických sedení, čím majú terapeuti možnosť vidieť a učiť sa používať efektívne intervencie u širokej škály pacientov.
Je autorom vyše päťdesiatich publikovaných odborných článkov a niekoľkých kníh vrátane Psychodynamic psychotherapy: Learning to Listen from Multiple Perspectives (v českom preklade Psychodynamická psychoterapie: Jak dobře naslouchat; Triton 2004), The Lies We Tell Ourselves (Lži, ktoré si hovoríme), Co-Creating Change (v slovenskom preklade Spoločné vytváranie zmeny; Európa 2020), Co-Creating Safety: Healing the Fragile Patient (v slovenskom preklade Spoločné vytváranie bezpečia: liečenie krehkého pacienta; Európa 2023).

MUDr. Igor Kundrát – psychiater a psychoterapeut, lektor vo výcviku psychodynamickej psychoterapie a cvičný terapeut pre Slovenský inštitút psychodynamickej psychoterapie. Igor pôsobí v súkromnej psychiatrickej a psychoterapeutickej ambulancii v rámci Centra emočného zdravia a edukácie v Bratislave.
V rokoch 2018-2021 absolvoval základný (core) tréning v ISTDP pod garanciou ISTDP Institute, Washington D.C., USA a vedením J. Fredericksona, P. Coughlin, T. Nordquista a B. Załoga. Od r. 2021 sa zúčastňuje pokročilého psychoterapeutického tréningu v ISTDP a od r. 2023 tréningu trénerov a supervízorov ISTDP pod vedením J. Fredericksona.
Vedie podpornú skupinu pre terapeutov oboznamujúcich sa s teóriou a prácou s využitím elementov ISTDP, prípravné (pre-core) tréningy zamerané na rozvoj terapeutických zručností a oboznámenie sa s princípmi práce v ISTDP. Je zakladajúcim členom a súčasným predsedom Výboru Slovenskej spoločnosti pre ISTDP.

Miesto konania:

Prvý modul tréningu bude prebiehať v priestoroch Inklucentra na Hattalovej 12, 831 03 Bratislava (https://inklucentrum.sk/).

Lektori sa budú pri jednotlivých moduloch striedať:

 • dve stretnutia ročne prebiehajú s Jonom Fredericksonom hybridnou formou (prezenčné stretnutie skupiny, online prezentácia lektora);
 • dve stretnutia ročne prebiehajú s Igorom Kundrátom (prezenčne).

Počet účastníkov:

Maximálny počet študentov vo výcvikovej skupine: 8

Certifikát:

Absolventi školenia získavajú certifikát vydaný inštitútom ISTDP Institute (Washington D.C.), ktorý oprávňuje pracovať v rámci prístupu ISTDP.

Termíny výučby a štruktúra školenia:

Termíny modulov na r. 2024:

 • 1. modul: 3. – 5. júna 2024 (J. Frederickson; skupina prezenčne + lektor online)
 • 2. modul: 24. - 26. októbra 2024 (I. Kundrát; prezenčne)

Termíny ďalších modulov budú oznámené neskôr v priebehu výcviku.

Poplatok:

Náklady na celú odbornú prípravu (školné) počas 3-ročného vzdelávania predstavujú 7 440.- € (poplatok za každý modul predstavuje 620.- €).

 • Platba školného je rozložená do 6 splátok po 1 240.- € (máj 2024; február a november 2025; február a november 2026; február 2027).
 • Školné je možné platiť aj v 30-tich mesačných splátkach po 248.- € od mája 2024.

Prihlášky:

Prihlášky vrátane aktuálneho datovaného a podpísaného životopisu so zhrnutím doterajšieho vzdelania a odbornej praxe v psychoterapii zasielajte e-mailom na adresu: kundrat@istdp.sk.

***

Pri otázkach ohľadom výcviku a procesu prihlasovania prosím kontaktuje Igora Kundráta na kundrat@istdp.sk.

Posledne publikované: