Slovenská spoločnosť pre ISTDP

Stanovy občianskeho združenia

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE ISTDP

§1 Základné ustanovenia

 1. Názov občianskeho združenia je Slovenská spoločnosť pre ISTDP (ďalej Spoločnosť).
 2. Sídlo občianskeho združenia je Karpatská 6, 811 05 Bratislava – Staré Mesto. Spoločnosť pôsobí na území Slovenskej republiky.
 3. Spoločnosť je dobrovoľné, nepolitické a neziskové záujmové a vzdelávacie združenie občanov založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
 4. Pre účely týchto stanov, ISTDP znamená „intenzívnu krátkodobú dynamickú psychoterapiu“ s dospelými, skupinami, deťmi a adolescentmi.

§2 Ciele činnosti

Účelom Spoločnosti je podporovať rozvoj ISTDP na Slovensku.
Jednotlivými cieľmi Spoločnosti sú:

 1. podporovať komunikáciu a byť fórom pre psychoterapeutov so zameraním na ISTDP v Slovenskej republike a mimo nej,
 2. podporovať vzdelávanie a rozvíjanie odbornosti v oblasti ISTDP; umožňovať výchovu a výcvik zameraný na teóriu, tréning a rozvoj terapeutických zručností, supervíziu, získavanie najnovších vedeckých poznatkov o účinnosti metódy a ich aplikáciu v klinickej praxi psychoterapeutov vzdelaných predovšetkým v hlbinných a príbuzných experienciálnych dynamických smeroch; umožniť frekventantom komplexného vzdelávania v psychoterapii a študentom odborov všeobecné lekárstvo, psychológia, sociológia a sociálna práca, liečebná a špeciálna pedagogika, oboznámiť sa s metódou ISTDP v úvodných kurzoch,
 3. šíriť odborné poznatky o ISTDP prostredníctvom kurzov, seminárov, workshopov, konferencií, školiacich akcií, publikačnej činnosti a iných prostriedkov pre šírenie informácií,
 4. zvyšovať informovanosť o ISTDP medzi odborníkmi pôsobiacimi v zdravotníctve, v zdravotníckych a nezdravotníckych správnych orgánoch, legislatívnych inštitúciách a vo vzťahu k verejnosti,
 5. zakladať, rozvíjať a udržiavať vzťahy so slovenskými a zahraničnými organizáciami so zameraním na ISTDP, iné hlbinné a príbuzné experienciálne dynamické smery psychoterapie,
 6. podporovať a šíriť výskum v oblasti ISTDP.


§3 Prostriedky na dosiahnutie cieľov

Za účelom dosiahnutia horeuvedených cieľov si Spoločnosť ukladá:

 1. stretnutia zástupcov Spoločnosti na Slovensku,
 2. úzky kontakt s pracoviskami poskytujúcimi psychoterapiu a zdravotnú starostlivosť, psychoterapeutmi, lekármi, psychológmi, liečebnými pedagógmi, špeciálnymi pedagógmi, absolventmi sociálnej práce a vedeckými pracovníkmi, ktorí sa zvlášť zaoberajú problematikou ISTDP a príbuzných experienciálnych dynamických smerov psychoterapie,
 3. organizácia odborných podujatí – kurzov, seminárov, konferencií, prezentácií a diskusií domácich a zahraničných odborníkov o rôznych otázkach súvisiacich s ISTDP a príbuznými psychoterapeutickými smermi,
 4. poskytovanie systematického vzdelávania v ISTDP,
 5. úzka spolupráca s domácimi a zahraničnými organizáciami, ktoré majú podobné alebo rovnaké zameranie,
 6. spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami a odborníkmi v SR i v zahraničí,
 7. podpora publikácie odborných výstupov týkajúcich sa ISTDP,
 8. podpora výskumnej činnosti zameranej na ISTDP,
 9. zaobstarávanie prístrojov a prostriedkov, ktoré súvisia s činnosťami a cieľmi Spoločnosti;
 10. zabezpečenie odborných lektorov,
 11. zabezpečovanie prenájmu sál na odborné podujatia a zabezpečenie potrebných materiálov, didaktickej techniky, výpočtovej techniky a rôznych pomôcok,
 12. propagovanie svojej činnosti,
 13. podporovanie edičnej činnosti.


§4 Zásady hospodárenia

 1. Spoločnosť hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
 2. Zdrojmi majetku sú:
  • členské príspevky,
  • režijné a účastnícke poplatky pri odborných podujatiach,
  • dary od fyzických a právnických osôb,
  • dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zahraničia,
  • dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií,
  • príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia.
 3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá Výbor.
 4. Všetky získané finančné prostriedky, ako aj hmotné a nehmotné aktíva sú majetkom združenia ako celku.
 5. Na základe zmluvných vzťahov môže združenie využívať majetok iných organizácií alebo štátu.
 6. Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce obdobie.

§5 Členstvo

1.    Rozlišujú sa nasledujúce kategórie členstva:

 1. riadny člen,
 2. mimoriadny člen,
 3. podporujúci člen,
 4. čestný člen,

2.    O prijatí za člena Spoločnosti rozhoduje Výbor na základe písomnej prihlášky. O prijatí uchádzačov rozhoduje Výbor väčšinou hlasov. Uchádzanie sa o prijatie sa môže odmietnuť bez udania dôvodov.

 1. O prijatie za riadneho člena sa môžu uchádzať osoby, ktoré majú ukončené kompletné vzdelanie v psychoterapii. 
 2. O prijatie za mimoriadneho člena sa môžu uchádzať študenti a osoby s ukončeným vzdelaním II. stupňa v nasledovných študijných odboroch: všeobecné lekárstvo, psychológia, špeciálna a liečebná pedagogika, sociológia a sociálna práca. O ostatných profesiách rozhoduje Výbor. Mimoriadne členstvo sa po predložení potvrdenia o absolvovaní kompletného vzdelávania v psychoterapii automaticky mení na riadne členstvo, pokiaľ zo strany člena nie je požadované ukončenie.
 3. Podporujúcim členom sa môže stať fyzická a právnická osoba, ktorá sa identifikuje s cieľmi Spoločnosti a poskytuje jej podľa svojich možnosti ideovú a materiálnu podporu.
 4. Čestným členom sa môže na návrh riadneho člena Spoločnosti a po schválení Výborom stať osoba, ktorá sa mimoriadne zaslúžila o rozvoj psychoterapie alebo rozvoj Spoločnosti.

§6 Práva a povinnosti členov

 1. Všetci členovia sú oprávnení zúčastňovať sa na podujatiach Spoločnosti a podávať návrhy, o ktorých podľa predmetu rozhoduje Predseda výboru, Výbor alebo Valné zhromaždenie.
 2. Členovia Spoločnosti majú právo byť volení do funkcií v Spoločnosti, alebo byť poverení zastupovaním záujmov Spoločnosti.
 3. Členovia sú povinní dodržiavať stanovy Spoločnosti.
 4. Riadni členovia sú povinní platiť členské príspevky.
 5. Mimoriadny a čestný člen má s výnimkou práva voliť a byť volený všetky práva a povinnosti riadneho člena.
 6. Čestný člen nie je povinný platiť členský príspevok. Mimoriadny člen je povinný platiť znížený členský príspevok.
 7. Každý člen bude po vstupe do Spoločnosti a po zaplatení členského príspevku priebežne informovaný o pripravovaných aktivitách a o činnosti Spoločnosti.

§7 Ukončenie členstva

Členstvo zaniká:

 1. Vystúpením člena: Každý člen môže ukončiť svoje členstvo vystúpením. Vystúpenie je platné v deň doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo Spoločnosti. V takomto prípade je vystupujúci člen povinný zaplatiť členský príspevok za prebiehajúci kalendárny rok.
 2. Vylúčením člena:
  1. Člen, ktorý napriek dvojnásobnému písomnému upozorneniu do 30 dní po 2. vyzvaní nezaplatil členský príspevok, môže byť Výborom vylúčený zo Spoločnosti.
  2. Člen Spoločnosti, ktorý sa hrubo previnil voči stanovám a cieľom Spoločnosti, alebo poškodil jej vážnosť, môže byť Výborom vylúčený zo Spoločnosti. Proti tomuto vylúčeniu sa môže člen odvolať na Valnom zhromaždení, ktoré rozhodne jednoduchou väčšinou v tajnom hlasovaní.
 3. Úmrtím člena resp. zánikom právnickej osoby.
 4. Zánikom združenia.

§8 Orgány Spoločnosti

1.    Orgánmi Spoločnosti sú:
a)    Valné zhromaždenie
b)    Výbor
c)    Predseda Výboru
d)    Rozhodcovská komisia
e)    Revízna komisia

2.    Združenie môže podľa potreby vytvárať svoje poradné a pracovné komisie. O ich zložení, cieľoch a úlohách rozhoduje Výbor združenia.

§9 Valné zhromaždenie

1.    Valné zhromaždenie je najvyšším uznášajúcim a rozhodujúcim orgánom Spoločnosti. Valné zhromaždenie pozostáva z členov prípravného výboru pri založení Spoločnosti a tých členov Spoločnosti, o ktorých prijatí za člena Valného zhromaždenia rozhodol Výbor.

2.    Valné zhromaždenie sa schádza:
•    ako riadne (každoročné) zhromaždenie členov,
•    ako mimoriadne zhromaždenie.

a)    Riadne Valné zhromaždenie sa schádza 1-krát v každom kalendárnom roku a zvoláva ho predseda alebo jeho zástupcovia po dohode s Výborom.
b)    Mimoriadne Valné zhromaždenie zvoláva predseda alebo jeho zástupcovia v 3-mesačnom predstihu, ak to požaduje minimálne 1/2 členov Výboru alebo minimálne 1/3 riadnych členov.

3.    Valné zhromaždenie:

a)    schvaľuje Stanovy, ich zmeny a doplnky,
b)    volí a odvoláva členov Výboru a Revíznej komisie Spoločnosti,
c)    menuje členov pracovných skupín,
d)    schvaľuje plán činnosti, rozpočet a výročnú správu o hospodárení,
e)    schvaľuje výšku členského príspevku predkladanú Výborom,
f)    potvrdzuje alebo ruší členstvo v Spoločnosti na základe návrhu predloženého Výborom,
g)    potvrdzuje, mení alebo ruší rozhodnutia Výboru,
h)    rozhoduje o ďalších zásadných otázkach týkajúcich sa združenia,
i)    rozhoduje o zrušení združenia.

4.    Pozvánky na Valné zhromaždenie musia byť odoslané najmenej 3 týždne pred jeho konaním všetkým riadnym členom a čestným členom s uvedením programu. Valné zhromaždenie sa môže uzniesť iba na bodoch, ktoré boli v programe na uvedené rokovanie. Doplnenie programu rokovania je možné na začiatku Valného zhromaždenia, keď zodpovedajúce návrhy sú prijaté jednoduchou väčšinou členov oprávnených hlasovať. Uvedené sa nevzťahuje na voľbu Výboru, zmenu stanov a rozpustenie Spoločnosti.
5.    Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, keď je prítomná viac ako 1/2 riadnych členov. Keď Valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné, odročí sa na 30 minút a potom je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných. Valné zhromaždenie prijíma svoje rozhodnutia dvojtretinovou väčšinou prítomných riadnych členov. Keď nie je dosiahnutá dvojtretinová väčšina, musí byť návrh Výboru nanovo formulovaný a ešte raz predložený k hlasovaniu. Ak ani potom nebude dosiahnutá dvojtretinová väčšina, stačí k schváleniu jednoduchá väčšina.
6.    Hlasovanie sa pri Valnom zhromaždení uskutočňuje pomocou zdvihnutia ruky, pričom je vždy potrebné zisťovať i počet členov, ktorí sa zdržali hlasovania.
7.    Voľba Výboru, predsedu, Revíznej komisie prebiehajú formou tajného hlasovania. Pri rozhodovaní o rozpustení Spoločnosti a odvolaní sa člena proti rozhodnutiu Výboru sú povinní hlasovať všetci prítomní členovia. Zdržanie sa hlasovania v týchto prípadoch nie je prípustné. Pri jednaní o odvolaní sa proti vylúčeniu so Spoločnosti sa hlasuje tajne. Tajomník vedie o každom Valnom zhromaždení a jeho rozhodnutiach protokol, ktorý musí byť aspoň tak podrobný, aby bolo možné preskúmanie platnosti rozhodnutí s ohľadom na Stanovy.
8.    V období medzi Valnými zhromaždeniami je záväzným dokumentom uznesenie prijaté Valným zhromaždením, ktoré sú povinní rešpektovať všetci členovia Spoločnosti.
9. Výbor Spoločnosti môže uskutočniť tiež hlasovanie per rollam (hlasovanie s využitím elektronickej e-mailovej komunikácie). Hlasujúci hlasujú zasielaním e-mailu do času stanoveného predkladateľom hlasovania per rollam povereným Výborom, v ktorom vyjadria svoj názor na predkladanú vec odoslaním správy na e-mailovú adresu predkladateľa hlasovania. Elektronické hlasovanie sa riadi rovnakými princípmi, ako hlasovanie pri Valnom zhromaždení.

§10 Výbor

 1. Výbor je správnym a exekutívnym orgánom Spoločnosti a koordinuje činnosť medzi Valnými zhromaždeniami v zmysle platných stanov a uznesenia prijatého Valným zhromaždením.
 2. Výbor má 3 až 5 členov. Členov Výboru volí na 5-ročné funkčné obdobie Valné zhromaždenie. Voľba môže prebiehať aj elektronicky (prostredníctvom e-mailu alebo elektronického hlasovacieho systému). Za zvolených sa považujú kandidáti s najvyšším počtom odovzdaných hlasov. V čele Výboru vo funkčnom období stojí predseda Spoločnosti, zvolený členmi Výboru. Výkonný predseda zastupuje Spoločnosť ako štatutárny zástupca. Výbor sa schádza minimálne 1-krát za 6 mesiacov.

Výbor najmä:

 1. zvoláva zasadnutie Valného zhromaždenia v stanovenom termíne alebo podľa potreby,
 2. zabezpečuje fungovanie Spoločnosti po stránke odbornej, administratívnej a hospodárskej,
 3. uzatvára hospodárske zmluvy a dohody so spolupracujúcimi subjektami,
 4. organizuje ďalšie činnosti za účelom získavania vlastných finančných prostriedkov a zdrojov potrebných pre činnosť Spoločnosti,
 5. rozhoduje o spôsobe zabezpečenia činností v Spoločnosti, pracovnej náplni týchto činností a spôsobe ich odmeňovania,
 6. zodpovedá Valnému zhromaždeniu za stav hospodárenia v Spoločnosti,
 7. predkladá Valnému zhromaždeniu návrh finančného rozpočtu a výšku členských príspevkov,
 8. predkladá Valnému zhromaždeniu na schválenie prijatie nových členov, návrh na zrušenie členstva i návrhy na udelenie čestného členstva v Spoločnosti,
 9. vysiela členov Spoločnosti na odborné stretnutia, jednania, zhromaždenia,
 10. vytvára si pomocné orgány potrebné na riešenie odborných, majetkových, hospodárskych a iných problémov, ktoré nie je možné vyriešiť dosiaľ bežným spôsobom.

§11 Štatutárny orgán

 1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda Výboru. Je volený na dobu 5 rokov. Opätovná voľba je prípustná.
 2. Výbor zvoláva a zasadnutia riadi predseda.

§12 Revízna komisia

 1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.
 2. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo Výbore. Revízna komisia je volená na obdobie 5 rokov Valným zhromaždením a má 2 členov. Revízna komisia sa schádza najmenej 1-krát ročne.
 3. Revízna komisia:
 1. kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie,
 2. kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku,
 3. podáva správu Valnému zhromaždeniu. Správa podpísaná oboma revízormi sa prikladá k dokumentácii Spoločnosti.

§13 Rozhodcovská komisia

 1. Rozhodcovská komisia je príslušná pre všetky spory, ktoré vyplývajú zo vzťahov Spoločnosti. Je tvorená 2 riadnymi členmi, ktorých deleguje každá zo sporiacich sa skupín. Títo členovia rozhodcovskej komisie volia ďalšieho riadneho člena Spoločnosti ako predsedajúceho. Ak nedôjde k jednotnému stanovisku medzi zástupcami oboch sporných strán, vedie spor predseda Spoločnosti alebo jeho zástupcovia.
 2. Ak je spor vedený proti predsedovi Spoločnosti alebo jeho zástupcom, potom v prípade, že sa nedosiahla väčšina pri voľbe predsedajúceho rozhodcovskej komisie, predsedanie preberá najstarší člen Výboru (s výnimkou predsedu a oboch zástupcov spoločnosti). Rozhodcovská komisia je uznášaniaschopná, keď sú prítomní všetci jej členovia, rozhodnutia sa prijímajú jednoduchou väčšinou hlasov. Proti rozhodnutiu rozhodcovskej komisie je možné sa odvolať na Valné zhromaždenie, ktoré potom rozhoduje jednoduchou väčšinou v tajnom hlasovaní.

§14 Zrušenie spoločnosti

 1. O zrušení Spoločnosti (dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením) rozhoduje na podnet Výboru alebo aspoň jednej tretiny riadnych členov len Valné zhromaždenie riadnych členov dvojtretinovou väčšinou hlasov, zvolané za týmto špeciálnym účelom. V prípade zániku Spoločnosti sa jej majetok venuje na verejnoprospešný účel, ktorý musí súvisieť s oblasťou psychoterapie a ktorý ako taký uznáva Výbor.
 2. Posledné Valné zhromaždenie menuje likvidátora a vykoná presne vymedzené rozhodnutie o prevedení majetku. O návrhu riešenia predloženého Výborom rozhoduje jednoduchá väčšina zhromaždenia.