Slovenská spoločnosť pre ISTDP

Členstvo v Spoločnosti

Ako sa stať členom...

O prijatí za člena rozhoduje Výbor na základe písomnej prihlášky. Bližšie informácie o typoch členstva, právach a povinnostiach členov nájdete v §5 - 7 Stanov Slov. spoločnosti pre ISTDP.

Prihlásiť sa môžete:

1. vyplnením elektronického fomulára, do ktorého priložíte oskenované elektronické kópie požadovaných dokumentov:

  • podpísanú prílohu k prihláške (čestné prehlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov),
  • datovaný a podpísaný aktuálny životopis,
  • doklad o zaplatení členského príspevku,
  • doklad o dosiahnutom vzdelaní:
    • pri riadnom členstve: potvrdenie a absolvovaní komplexného psychoterapeutického vzdelávania,
    • pri mimoriadnom členstve: diplom o pregraduálnom vzdelaní (ev. potvrdenie o zaradení do VŠ štúdia II. stupňa v šudijných odboroch vš. lekárstvo, psychológia, špeciálna a liečebná pedagogika, sociológia, sociálna práca).

alebo:

2. Vyplnením formulára prihlášky, ktorý si môžete stiahnuť aj na tomto mieste. Po jeho vyplnení, vytlačení a podpísaní ho spolu s požadovanými prílohami (viď. vyššie) možete poslať:

V prípade otázok ohľadom členstva nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese office@istdp.sk.

 

Členský príspevok

Podľa §5 stanov patrí medzi povinnosti člena platenie členského príspevku. Členský príspevok je potrebné zaplatiť najneskôr do 30. 4. v príslušnom kalendárnom roku.

Členský príspevok na rok 2024:

Riadny člen: 20.- €
Mimoriadny člen: 15.- €
 
Bankové spojenie: Fio banka, a.s.
IBAN: SK41 8330 0000 0021 0262 2862
Variabilný symbol: príslušný kalendárny rok
Správa pre prijímateľa: vaše priezvisko a krstné meno