Výskum ISTDP

Na tejto stránke nájdete zhrnutie súčasného stavu výskumu ISTDP
a dôležité články týkajúce sa účinnosti metódy.

Na tomto mieste nájdete zhrnutie súčasného stavu výskumu ISTDP. Tieto informácie majú slúžiť ako základ pre diskusiu o ISTDP s kolegami, zamestnávateľmi a relevantnými inštitúciami.

PRELOŽENÉ ČLÁNKY

Abbass A., Idealizácia a devalvácia ako prekážky vzdelávania v psychoterapii. AD HOC Bulletin of Short-term Dynamic Psychotherapy (8)3: 46-55. 2004

AKTUÁLNY VÝVOJ DÔKAZOV (2020)

V priebehu rokov 2020 - 2021 bolo uverejnených približne desať empirických štúdií vrátane piatich RCT, čím sa ďalej rozšírila dôkazová základňa pre ISTDP. Okrem toho bolo vypracovaných niekoľko prípadových štúdií a recenzií.

Na tomto mieste zhŕňame kľúčové zistenia z posledného výskumu ISTDP:

  • ISTDP je sľubnou metódou pre liečbu závislostí u hospitalizovaných pacientov, s takmer 50-percentnou mierou abstinencie po šiestich mesiacoch sledovania. (Frederickson et al., 2018)
  • Predbežné výsledky poukazujú, že veľmi krátka liečba (približne šesť sedení) pomocou ISTDP môže viesť k zníženiu nákladov na zdravotnú starostlivosť a zmierneniu intenzity všeobecnej psychiatrickej symptomatológie pri posttraumatickej stresovej poruche, so zachovaním týchto benefitov pri dlhodobom sledovaní. (Roggenkamp et al., 2021)
  • ISTDP je účinná pri sociálnej úzkosti, či už sa kladie dôraz na obrany zameranú (DF-ISTDP) alebo na pocity zameranú ISTDP (FF-ISTDP). (Rahmani et al., 2020)
  • Predbežné údaje výskumného tímu z Halifaxu ukazujú, že na základe observačnej štúdie 27 pacientov je ISTDP potenciálne účinná pri liečbe porúch príjmu potravy. (Nowoweiski et al., 2020)
  • Naturalistické údaje z Halifaxu potvrdzujú výsledky randomizovaných štúdií, ktoré ukázali, že ISTDP je efektívna klinicky (pri redukcii symptómov a interpersonálnych problémov) ako aj nákladovo pri liečbe pacientov s chronickou bolesťou. (Lilliengren et al., 2020)
  • Integratívna terapia (KBT spolu s ISTDP) preukázala nielen účinnosť pri liečbe a redukcii symptómov generalizovanej úzkostnej poruchy, ale preukázala aj vyššiu účinnosť ako samotná KBT. (Orvati Aziz et al., 2020)
  • Internetová terapia založená na ISTDP je účinná pri liečbe depresie u dospievajúcich a dospelých so sociálnou úzkostnou poruchou. (Lindegaard et al., 2020)
  • Účinnosť ISTDP pri liečbe depresie rezistentnej na liečbu sa podľa publikovaných údajov z Halifax Depression Trial udržiava aj po 18 mesiacoch sledovania. (Town et al., 2020)

SÚČASNÝ STAV DÔKAZOVEJ ZÁKLADNE

Nižšie nájdete tabuľku psychických porúch, pre ktoré ISTDP disponuje dôkazmi (na základe kritérií EBM), t. j. boli skúmané v aspoň dvoch RCT rôznymi výskumnými skupinami.

Tabuľka 1. Diagnózy, pri ktorých má ISTDP dôkazy, t. j. aspoň dve nezávislé RCT
Ťažkosti Publikácie
Poruchy osobnosti Winston et al., 1994; Svartberg et al., 2004; Abbass et al., 2008; Town et al., 2017/2020
Sociálna úzkosť Knijnik et al., 2004; Knijnik et al., 2008; Bögels et al., 2014; Moghadam et al., 2015; Johansson et al., 2017; Rahmani et al., 2020
Panická porucha Wiborg & Dahl, 1996; Martini et al., 2011
Depresia Knekt & Lindfors, 2004; Maina et al., 2005; Ajilchi et al., 2016; Town et al., 2017/2020; Lindqvist et al, 2020
Funkčné / bolesťové symptómy Kompoliti et al., 2014; Chavooshi et al.,
2016a, 2016b, 2017

 

Okrem toho existuje "skromná" vedecká podpora pre ISTDP pri obsedantno-kompulzívnej poruche a generalizovanej úzkostnej poruche - keďže každý z týchto dvoch stavov bol skúmaný v samostatnej RCT.
Navyše existujú aj ďalšie typy štúdií, ktoré ukazujú potenciálny účinok ISTDP pri závislostiach, poruchách príjmu potravy, posttraumatickej stresovej poruche, gastrointestinálnych poruchách, psychózach, bipolárnej poruche, chronickej bolesti a sexuálnych dysfunkciách.
V súčasnosti existuje celkovo približne 250 randomizovaných kontrolovaných štúdií, ktoré dokazujú, že psychodynamická liečba (vrátane ISTDP) je bezpečnou a účinnou liečbou širokého spektra psychiatrických a somatických ochorení.  

ODPORÚČANIA

Mnohé štúdie zamerané na ISTDP skúmajú malé vzorky pacientov a nemajú optimálny dizajn. Je to spôsobené najmä ťažkosťami pri získavaní finančných prostriedkov na realizáciu štúdií psychodynamickej terapie. Hoci teda v súčasnosti existujú dôkazy v prospech ISTDP pri viacerých ochoreniach, v dôkazoch je veľa medzier a v prípade žiadneho ochorenia nie sú dôkazy dostatočne silné na to, aby sme ich mohli s veľkou istotou potvrdiť.
Vzhľadom na to by sa mala každá liečba ISTDP starostlivo kvalitatívne aj kvantitatívne vyhodnotiť, aby sa zabezpečila jej bezpečnosť a účinnosť. Terapeuti ISTDP by mali byť pod dohľadom a mali by dostávať pravidelnú supervíziu na základe videozáznamov z terapeutických sedení. Ak sa nedosiahne účinnosť, mali by sa zvážiť iné metódy liečby a ďalšie postúpenie.

SPRÁVA O STAVE DÔKAZOV ISTDP

[na správe sa aktuálne pracuje].

Nové články: