Pre klientov

Na tomto mieste nájdete stručné informácie o ISTDP ako aj zoznam slovenských psychoterapeutov,
ktorí sa aktuálne vzdelávajú, alebo majú ukončené vzdelávanie v tejto metóde.

Čo je intenzívna krátkodobá dynamická psychoterapia?

Intenzívna krátkodobá dynamická psychoterapia (medzinárodne označovaná skratkou ISTDP*) je formou psychoterapie zameranej na emócie, ktorú v 70. a 80. rokoch 20. storočia vyvinul Habib Davanloo – psychiater a psychoanalytik pôsobiaci na kanadskej McGillovej Univerzite. Davanloo bol nespokojný s pomalým tempom zmien nastávajúcich v priebehu terapie založenej na v tom čase používaných psychoterapeutických modeloch a začal experimentovať s časovo efektívnejšími spôsobmi rozhovoru a intervencií. Keď nakoniec prezentoval výsledky svojich experimentov a začal tento model vyučovať, nazval ho intenzívna krátkodobá dynamická psychoterapia. ISTDP sa v súčasnosti vyučuje v niekoľkých medzinárodných výcvikových programoch a je predmetom aktívneho výskumu.

...

Podľa teórie ISTDP sú psychické problémy spôsobené naučeným automatickým správaním - obranami, ktoré ľudia používajú na zvládanie emócií. Cieľom terapie je preskúmať obranné mechanizmy, ktoré nám bránia v živote, ktorý chceme žiť, a pomôcť nám nadviazať kontakt s pocitmi, ktoré sú týmito mechanizmami blokované. Obrany sú niečím, čo si vytvárajú všetci ľudia počas procesu psychického dozrievania. Ak sú vzťahy s našimi najbližšími vzťahovými osobami zaťažené rôznymi formami neistoty, náš citový život bude touto neistotou ovplyvnený. Ak vyrastáme v takejto neistote, môžeme sa začať báť svojich pocitov a vyvinúť si to, čo zvykneme nazývať fóbia z emócií alebo afektov. Život sa potom môže stať skôr vyhýbaním sa emóciám ako realizáciou vlastných snov, túžob a osobných cieľov.

ISTDP nabáda terapeuta k empatickej, aktívnej a cielenej práci s pacientom s cieľom preskúmať obranné mechanizmy, ktoré blokujú jeho pocity. Terapeut je skôr aktívnym zástancom zmeny než neutrálnym pozorovateľom. Preskúmanie vlastných pocitov a obranných mechanizmov je pre všetkých ľudí výzvou, preto je kľúčovým aspektom liečby vytvorenie srdečného a rešpektujúceho partnerstva medzi terapeutom a pacientom. Ak sa v rámci takejto spolupráce uvoľnia niektoré obranné mechanizmy, nezriedka sa dostavia rôzne úzkostné reakcie. Hlavnou súčasťou liečby je preto hľadanie spôsobov, ako zvládnuť a regulovať úzkosť. Keď máme rôzne formy úzkostných problémov, väčšinu času trávime obavami z vonkajších javov. V ISTDP zdôrazňujeme, že hlavnou príčinou ťažkostí súvisiacich s úzkosťou sú zvyčajne emocionálne, vnútorné procesy.

ISTDP vychádza z predpokladu, že ľudia ako druh majú niekoľko základných emócií, ktoré sú univerzálne pre všetky kultúry. ISTDP má tendenciu hovoriť predovšetkým o radosti, zvedavosti, smútku, strachu, hneve a vine. Keď sa priblížime k emóciám, ktorým sme sa v minulosti vyhýbali, nakoniec sa ich začneme menej báť. Potom už nemusíme tak intenzívne používať obranné stratégie a môžeme slobodnejšie rozvíjať svoj potenciál. Napríklad, keď sme v depresii a na dne, ľahko podľahneme presvedčeniu, že v sebe nemáme žiadnu silu. V ISTDP zdôrazňujeme, že všetci ľudia majú energiu a silu a terapia je čiastočne o uvoľnení tejto vnútornej sily, ktorú naučené nevedomé obranné mechanizmy blokujú a vypínajú.

ISTDP nabáda terapeuta, aby prevzal zodpovednosť za celoživotné vzdelávanie. Základom tohto vzdelávania je, že terapeuti sú povzbudzovaní, aby si nahrávali svoje terapeutické sedenia a potom ich podrobne analyzovali sami alebo so skúseným kolegom. Videozáznam poskytuje nepretržité udržiavanie kvality terapeutickej zručnosti, ktoré odlišuje ISTDP od mnohých iných terapeutických metód. Ako pacient máte vždy právo rozhodnúť sa, či budú vaše sedenia zaznamenávané.

ISTDP je vedecky overená metóda, ktorá bola skúmaná v približne štyridsiatich randomizovaných kontrolovaných štúdiách. Aktuálny vedecký prehľad mnohých z týchto štúdií nájdete tu. ISTDP má vedecky podložené dôkazy o účinnosti pri väčšine bežných foriem duševných ochorení, ako sú depresia, úzkosť, posttraumatická stresová porucha, závislosť, hraničná porucha osobnosti, psychózy a bipolárna porucha. Existujú aj ďalšie vedecky podložené dôkazy o účinnosti pri liečbe psychosomatických/medicínsky nevysvetliteľných symptómov, ako sú bolesti hlavy, bolesťová porucha, závraty, nevoľnosť, syndróm dráždivého čreva a ďalšie.

Na tomto mieste nájdete správu v angličtine, ktorá obsahuje rozhovory s niektorými kanadskými terapeutmi ISTDP a ich pacientmi: https://www.theglobeandmail.com/life/health-and-fitness/article-their-pain-is-real-and-for-patients-with-mystery-illnesses-help-is/

*z anglického „Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy“

Nové články: