Školenia a tréningy

Prehľad aktuálnych školení a tréningov
zameraných na rozvoj zručností v oblasti ISTDP.

Tréning rozvoja terapeutických zručností:

Úvodný ("pre-core") tréning v ISTDP

Intenzívna krátkodobá dynamická psychoterapia kladie dôraz na zážitkovú prácu zameranú na emócie.
Teoreticky je založená na psychoanalytickej metapsychológii a teórii vzťahovej väzby. Jej technika sa rozvíjala od 60. rokov 20. storočia prostredníctvom systematického štúdia videonahrávok terapeutických sedení. V snahe zvýšiť účinnosť psychoanalytických intervencií sa vďaka technickým inováciám H. Davanlooa a D. Malana intervencie začali opierať o vedeckejšie základy, stali sa sofistikovanejšími, cielenejšími, umožnili zintenzívnenie terapeutického procesu a výrazne sa skrátil čas liečby.
Od 80-tych rokov 20. storočia dochádza k ďalšiemu rozšíreniu a zdokonaleniu techniky, pri ktorej sa kladie dôraz na počiatočný proces budovania kapacity pre toleranciu úzkosti a komplexných emócií, čím je prístup použiteľný aj u pacientov s komplexnou patológiou, vrátane tých, ktorí spadajúcich do spektra pacientov s tzv. fragilnou charakterovou štruktúrou. 
Od roku 2000 sa ISTDP považuje za účinnú pre širší okruh pacientov (Abbass et al., 2012; Davanloo, 2001a) vrátane pacientov s poruchami osobnosti, depresiou a somatoformnými poruchami (Abbass et al., 2012). V štúdii ambulantnej psychiatrickej praxe bolo 86,3 % z 342 po sebe vyšetrených pacientov považovaných za vhodných kandidátov na liečbu ISTDP (Abbass, 2002).


O tréningu

Tento 3-dňový tréning je určený pre odborníkov z oblasti starostlivosti o duševné zdravie, ktorí sa chcú oboznámiť s úvodom do teórie a praxe intenzívnej krátkodobej dynamickej psychoterapie (ISTDP). Pracuje sa v skupine 8 účastníkov.

Tréning zahŕňa základy teórie so špeciálnym dôrazom na budovanie praktických zručností potrebných pre aplikáciu princípov ISTDP v klinickej praxi. Krátka didaktická časť sa strieda so sebaskúsenostnými cvičeniami na princípe hrania rolí, ktoré participantom umožnia rozvíjať špecifické zručnosti potrebné pri psychoterapeutickej diagnostike, používaní efektívnych intervencií a hodnotení odpovede klienta. Po praktickej časti nasleduje integrácia materiálu v skupinovom procese.

Počas tréningu budeme spoluvytvárať priestor, v ktorom si môžeme dovoliť bez posudzovania a sebakritiky prijať fakt, že učenie sa novým veciam zvyšuje úzkosť. Budeme sa vzájomne podporovať počas sebaskúsenostných cvičení, ktoré sú stavané na postupnú integráciu konceptov, ktoré sa naučíte počas didaktickej časti.

Tréning je zameraný na nasledujúce oblasti:

  • úvod do základných teoretických princípov ISTDP,
  • vytvorenie dobrého pracovného spojenectva a udržanie intrapsychického fokusu terapie,
  • hodnotenie úrovne úzkosti klienta a jej regulácia,
  • úvod k identifikácii obrán a práci s nimi,
  • facilitácia prežívania emócií,
  • psychodiagnostika klienta, hodnotenie zdrojov a kapacít.

Počas tréningu sa tiež zameriame na samostatnú zámernú prax a jej význam pri zlepšovaní psychoterapeutických zručností, odbornosti a výsledkov psychoterapie ako aj na proces zhotovovania videozáznamu sedení.

Tréning by mal pomôcť každému z participantov zvýšiť vlastnú toleranciu afektu, podporiť pozitívnu reguláciu úzkosti a prehĺbiť súcit a trpezlivosť voči sebe pri učení sa novým veciam v procese odborného rastu. Ide teda o získavanie procedurálnych a metakognitívnych znalostí a zručností, ktoré budú tvoriť základ pre tých, ktorí sa rozhodnú pre ďalšie vzdelávanie v ISTDP („core“ tréning). Dôraz je kladený na rozvíjanie schopnosti klinického myslenia.

Pre koho je tréning určený?

Tréning je určený pre odborníkov z oblasti starostlivosti o duševné zdravie, ktorí by chceli získať hlbšie porozumenie zručnostiam a technikám používaným v praxi ISTDP.

Pre odborníkov s komplexným psychoterapeutickým vzdelaním je tento prípravný tréning navyše základom a predpokladom pre ďalšie vzdelávanie a absolvovanie 3-ročného základného výcviku v ISTDP („core“ tréning).

Aktuálne termíny a miesto

Termín 1:
08. – 10. 02. 2024 (ZRUŠENÝ!)

Termín 2:
07. – 09. 03. 2024 (PRESUNUTÝ!)
14. - 16. 03. 2024 (plne obsadený)

Termíny na apríl/máj budú otvorené podľa záujmu účastníkov.

Tréning prebieha denne od 09,00 do 17,30 hod. v priestoroch Centra emočného zdravia a edukácie, Karpatská 6, Bratislava. 

Organizátor tréningu

Tréning organizuje Slovenská spoločnosť pre ISTDP.

O školiteľovi

MUDr. Igor Kundrát je psychiater, psychoterapeut, lektor vo výcviku psychodynamickej psychoterapie a cvičný terapeut pre Slovenský inštitút psychodynamickej psychoterapie.

Pôsobí na súkromnej psychiatrickej a psychoterapeutickej ambulancii v rámci Centra emočného zdravia a edukácie v Bratislave. V rokoch 2018-2021 absolvoval základný ("core") tréning v ISTDP pod garanciou ISTDP Institute, Washington D.C., USA a vedením J. Fredericksona, P. Coughlin, T. Nordquista a B. Załoga. Od r. 2021 sa zúčastňuje pokročilého psychoterapeutického tréningu v ISTDP a od r. 2023 tréningu trénerov a supervízorov ISTDP pod vedením J. Fredericksona. Vedie podpornú skupinu pre terapeutov oboznamujúcich sa s teóriou a prácou s využitím elementov ISTDP.

 

Cena*

Skorá platba:
do 15. 02. 2024 (Termín 2)

280.- €
 

Po termíne pre skorú platbu: 300.- €

 

Poplatok zahŕňa výučbu, študijné materiály a malé občerstvenie počas troch dní.
* Členovia Slovenskej spoločnosti pre ISTDP majú poplatok znížený o 20 €.

 

Otázky a ďalšie informácie

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Igora Kundráta (kundrat@emocnezdravie.sk).

Registrácia

Registrovať sa môžete e-mailom na office@istdp.sk.
Počet účastníkov na jeden termín je obmedzený na 8.

Posledne publikované: